• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • พิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ (Academic Services and Testing Center)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ (Academic Services and Testing Center) ซึ่งการบริการวิชาการถือเป็นพันธกิจด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิชาชีพ เพื่อการพัฒนากำลังคน ภาครัฐ และเอกชน ให้เป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพออกสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ได้มีโอกาสนำความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในสหวิทยาการมาให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน หน่วยงานต่างประเทศ นิติบุคคลหรือบุคคลต่างๆ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ในการนี้นางจุฑามาศ ที่อร่าม หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ฯ และได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร