• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • มูลนิธิฯ เพื่อนพึ่งภายามยากสภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 7 สิงหาคม 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงพระกรุณาโปรดให้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสกลนคร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการจัดตั้งศูนย์ฯ และการดำเนินงานที่ผ่านมา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ยังได้มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบมูลนิธิฯ มอบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป