• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี มทร.อีสาน

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อีกวาระหนึ่ง
  ขอบคุณภาพจาก: ประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน