• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ตรวจติดตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start UP) ปี 2559

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start UP) ปี 2559 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) SME Bank สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ ในการช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกันตลอดจนเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่
  ซึ่งในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 คณะผู้ดำเนินโครงการ นำโดยนายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายประสานเครื่อข่ายผู้ให้บริการ SMEs ได้เข้ามาตรวจติดตามความคืบหน้า พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับผู้ประกอบการใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร กล่าวต้อนรับคณะที่มาตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร