• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • โครงการสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดโครงการสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีการนำเสนอกรณีศึกษาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นเวทีจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานด้านสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่กลับจากสถานประกอบการ และเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากโครงงานหรืองานที่นักศึกษาปฏิบัติ อีกทั้งใช้ประโยชน์จากสหกิจศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 104 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และกล่าวรายงานโดยอาจารย์จรัญ มงคลวัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี