• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2559

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 22 เมษยน 2560 แผนกงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2559 ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติกล่าวปัจฉิมโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการสมัครงานและการดำเนินชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย จากนั้นคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ร่วมพิธีขอขมาคณาจารย์ โดยมีตัวแทนนักศึกษากล่าวคำขอขมาและมอบมาลัยกรขอขมาต่อรองอธิการบดีและคณาจารย์ทุกท่าน พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี มงคลวัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง จากนั้นรับฟังการบรรยายหัวข้อ “เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน” โดยคุณกฤตภาส ณ พัทลุง วิทยากรจากบริษัท ซุปเปอร์เรซูเม่ จำกัด และรับฟังการบรรยายหัวข้อ “กระบวนการสมัครงานและเทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ” โดยหัวหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครตามลำดับ