• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) เลขที่ อ 14/2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร    เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)  เลขที่  อ 14/2560 ตามรายการ  ดังนี้  เครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์  จำนวน  1  ชุด  กำหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา ภายในวันที่  16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้น  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  15 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmuti.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-771562 ในวันและเวลาราชการ

  ราคากลาง: 
  1,500,000.00