• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสีผง โรงอบ เครื่องอบ พร้อมอุปกรณ์ เลขที่ อ 13/2560 จำนวน 2 ชุด

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสีผง โรงอบ เครื่องอบ พร้อมอุปกรณ์  เลขที่  อ 13/2560 จำนวน 2 ชุด  กำหนดวันตรวจสอบราคา ภายในวันที่  16 พฤษภาคม  2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  15 พฤษภาคม  2560 ระหว่างเวลา ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาววน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลจ 042-771562 ในวันและเวลาราชการ

  ราคากลาง: 
  4,000,000.00