• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 7-9 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดสกลนคร จัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ และวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ให้แก่นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้สนใจจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นค่ายฝึกอบรมชั่วคราว ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี ดร.ปฏิพงศ์ จงรู้ธรรม (คุณวุฒิ L.T.) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชน โดยวิธีการของลูกเสือในการฝึกอบรมแผนใหม่ ตามแนวของสำนักงานลูกเสือโลก เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือ ตามแนวการฝึกอบรมแผนใหม่ได้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้
  ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีนักศึกษาที่เรียนสายครุศาสตร์อุตสาหกรรม และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมฝึกอบรม แบ่งเป็น นักศึกษาสายครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 38 คน นักศึกษาสายครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 52 คน ครู อาจารย์ ผู้สนใจจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 108 คน