• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบงานบุคลากร(HR)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบงานบุคลากร(HR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ มีความเข้าใจระบบในทิศทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีนายธีรธรรม์  โรจนรุ่งสถิต จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้เกียรติเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร