• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • สสว.เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Start up)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 29 มีนาคม 2560 งานบริการการศึกษา แผนกงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต้อนรับนายกัมพล สามปรุ นักวิชาการSMEs 5 พร้อมคณะ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว) เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Start up) ปี 2559 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายภควัต นครินทร์สาคร หัวหน้างานบริหารทรัพยากร กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ2 อาคารวิจัยและพัฒนา ซึ่งวิทยาเขตสกลนครได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร โดยครั้งนี้มีกำหนดการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ 3 จังหวัด คือ สกลนคร มุกดาหาร และนครพนม ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560