• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • แผนกงานนโยบายและแผนจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการะบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระบบสารสนเทศและระบบออนไลน์

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  28 มีนาคม 2560 แผนกงานนโยบายและแผน งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระบบสารสนเทศและระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์ ติดตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการและผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายภควัต นครินทร์สาคร หัวหน้างานบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ