• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีตกลงราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อ11/2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  1 ชุด ด้วยวิธีตกลงราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อ11/2560  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skc.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 042-771562  ในวันและเวลาราชการ

  ราคากลาง: 
  1,500,000.00