• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่น อบ รีด อัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อ10/2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่น อบ รีด อัตโนมัติ  จำนวน  1  ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อ10/2560  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  7 เมษายน  2560 ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-771562 ในวันและเวลาราชการ

  ราคากลาง: 
  2,000,000.00