• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศราคาซื้อเครื่องผลิตสีผง โรคอบ เครื่องอบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อ9/2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  เรื่อง ประกาศราคาซื้อเครื่องผลิตสีผง โรคอบ เครื่องอบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  2  ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อ9/2560  ตามรายการ  ดังนี้  เครื่องผลิตสีผง โรงอบ เครื่องอบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  2  ชุด   กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  10 เมษายน  2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac .th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-771562 ในวันและเวลาราชการ 

  ราคากลาง: 
  4,000,000.00