• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอินฟาเรดย่านใกล้แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ อ7/2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

   
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการ  ดังนี้  เครื่องอินฟาเรดย่านใกล้แบบเคลื่อนที่  จำนวน  1  เครื่อง  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-771562 ในวันและเวลาราชการ  ผู้สนในต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร ผ่านทางอีเมล์ arporn.wo@rmuti.ac.th ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนครจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไวต์ www.skc.rmuti.ac.th และ www.gprocurement go.th ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 

  ราคากลาง: 
  1,200,000.00