• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • โครงการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 13 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยหลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานวิจัย ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร