• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานและพลังงานทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คน