• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ใบสมัครงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์
  ขั้นตอนการยื่นใบสมัครงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี)
  1. นักศึกษากรอกใบสมัครงานสหกิจศึกษา (ให้นักศึกษาพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม)  ฉบับพิมพ์    จำนวน    1  ชุด
  2. นักศึกษาสหกิจศึกษา แนบเอกสารในใบสมัครงานสหกิจศึกษา   ดังนี้
    -  ทรานสคริปฉบับไม่สมบูรณ์          จำนวน  1 ฉบับ      ติดต่อขอเอกสารทรานสคริปได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วิทยาเขตสกลนคร
    - ใบรับรองความประพฤตินักศึกษา  จำนวน  1 ฉบับ       ติดต่อขอเอกสารทรานสคริปได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  วิทยาเขตสกลนคร
    - สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา       จำนวน  1 ฉบับ