• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ 6/2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ อ 6/2560  ตามรายการ  ดังนี้ รายการ  รถโดยสารปรับอากาศ ขนาด จำนวน 1 คัน ไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  12  มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-771562 ในวันเวลาราชการ  ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร ผ่านทางอีเมล์ duangrudee.wu@rmuti.ac.th ภายในวันที่ 6 มกราคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 6 มกราคม 2560

  ราคากลาง: 
  5,000,000.00