• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ 5/2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ  ขนาดไม่น้อยกว่า 45  ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  1  คัน  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ 5/2560  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  17  พฤศจิกายน  2559  ระหว่าง  08.30 ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  ในระหว่างวันที่  4  พฤศจิกายน  2559  ถึงวันที่  11 พฤศจิกายน  2559 

  ราคากลาง: 
  5,500,000.00