• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แจ้งรหัสผู้สอบ นักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ครั้งที่ ๑) นั้น คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตินักเรียน/นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบโควต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอประกาศ รหัสผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้