• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ภาคปลาย)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ภาคปลาย) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามีความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยฯ จึงเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 วิทยาเขตสกลนคร และกำหนดคุณสมบัติและกำหนดการรับสมัคร รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ