• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๑

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เรียบร้อยแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบโควตาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ครั้งที่ ๑ ) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อ มารายงานตัวชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน