• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศผู้กู้ยืมที่มีประสงค์ขอเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าที่มีความประสงค์จะขอเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ให้ส่งหลักฐานการเปิดบัญชี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่แผนกงาน กยศ. อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 
  หลักฐานการขอเปิดบัญชี   -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    1  ฉบับ(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)