• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

       ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเก็บเงินนักศึกษาเป็นค่าประกันของเสียหาย จำนวน 1,000 บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ซึ่งได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าประกันของเสียหายแก่นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การคืนเงินดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและเกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ติดต่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
   
      หมายเหตุ : นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและไม่มาดำเนินการตามวัน เวลา ตามรายละเอียด (ไฟล์แนบ) นั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย และอุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย