• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (ADMISSIONS) ประจำปีการศึกษา 2559

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

           ให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559  มาดำเนินการสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
  ใน วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  **นักศึกษาสามารถดูรายชื่อ ประมาณการค่าใช้จ่าย ได้ที่เอกสารแนบ**
   
           หมายเหตุ : 1. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริการการศึกษา อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 098-6022-754 
                              2. หากนักศึกษาาที่มีรายชื่อไม่มาดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์
                              3. ในกรณีที่นักศึกษายังไม่พร้อมชำระเงินในวัน และ เวลาดังกล่าว สามารถชำระภายหลังได้