• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

           ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหรือบุคคลที่มีความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยฯ จึงเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ณ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 คุณสมบัติและกำหนดการรับสมคร (ตามเอกสารแนบ)
         หมายเหตุ  :  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริการการศึกษา อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 098-6022-754