• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/2558 (รอบปรับระดับคะแนน I ) ติดต่อรับใบประกาศ รบ. / Transcript

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

            นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบปรับระดับคะแนน I ) สามารถติดต่อขอรับ รบ. / Transcript ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริการการศึกษา อาคารวิจัยและพัฒนา  ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ) กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ และนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อรับ รบ. / Transcript          
            ** หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ให้นักศึกษามอบอำนาจให้ผู้ที่มารับแทน โดยใช้เอกสารดังนี้                                  
                 1.ใบมอบอำนาจ                                  
                 2.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ(พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)                                  
                 3.สำเนาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ(พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)