• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/2558 ติดต่อรับใบประกาศ รบ. / Transcript

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

            นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สามารถติดต่อขอรับ รบ. / Transcript ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริการการศึกษา อาคารวิจัยและพัฒนา     ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ และนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อรับ รบ. / Transcript
            ** หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ให้นักศึกษามอบอำนาจให้ผู้ที่มารับแทน โดยใช้เอกสารดังนี้
                                    1.ใบมอบอำนาจ
                                    2.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ(พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
                                    3.สำเนาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ(พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)